Vedení účetnictví pro neziskové organizace

Potřebujete vést účetnictví pro neziskovou organizaci v Praze? Pak jste na správné adrese…

Naše společnost má klienty také z řad neziskových organizací a díky tomu nasbírala potřebné zkušenosti s vedením účetnictví, které je v mnoha aspektech odlišné od účetnictví podnikatelů a firem.

Co je nezisková organizace?

Nezisková organizace je organizace – právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která nevytváří zisk k rozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Pokud vytvoří zisk musí ho vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání. Toto poslání musí být uvedeno ve stanovách. Přesto, že nevytváří zisk, musí mít dostatek finančních prostředků na svou provozní činnost.
Finanční prostředky může získat z veřejných rozpočtů, formou darů, veřejných sbírek, členských příspěvků.

Ze zákon o dani z příjmů:
§ 17a Veřejně prospěšný poplatník
(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
§ 18a
Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků
(1) U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně
a) příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
b) dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
c) podpora od Vinařského fondu,
d) výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji,
e) úplata, která je příjmem státního rozpočtu za
1. převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi,
2. nájem a prodej státního majetku,
f) příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
(2) U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem
a) z reklamy,
b) z členského příspěvku,
c) v podobě úroku,
d) z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.

V případě zájmu o vedení účetnictví pro neziskovou organizaci nás neváhejte kontaktovat!